Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 14.03.2012
Дата публікації 29.03.2012 19:01:00
Найменування емітента* Закрите акціонерне товариство "Хмельницька маслосирбаза"
Юридична адреса* 29025 Хмельницька область,м.Хмельницький, вул.Кооперативна,3
Керівник* Бесєда Людмила Василівна - Голова правління. Тел: 0382784332
E-mail* msb@msb.km.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПрАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА»
№00447729 повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів, які відбудуться 17 квітня 2012 року о 17.00 за адресою: м. Хмельницький, вул. Кооперативна. 3. актовий адмінбудинку. Реєстрація акціонерів дія участі в чергових загальних зборах буде здійснюватися з 16.30 до 17.00. Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати документи, що посвідчує особу, а для представників акціонерів належним чином оформлені доручення, та документ, що посвідчує особу.

Складання переліку акціонерів, які мають право брати участь у загальних зборах, буде проведено за три робочі дні до дати проведення зборів.

Порядок денний:

1. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2011 рік та перспективи розвитку на 2012 р.

2. Звіт Наглядової ради. Затвердження звіту.

3. Звіт ревізора Товариства, затвердження висновків звіту ревізора.

4. Затвердження річних звітів та балансу за 2011 р. та аудиторського висновку. Розподіл прибутку товариства за 2011 р.

5. Отримання кредиту на поповнення обігових коштів та передача майна в заставу, уповноваження директора на укладання значних правочинів.

Акціонери можуть ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним зборів, за адресою: м. Хмельницький, вул. Кооперативна. 3. Телефон для довідок: (0382) 55-14-37. Контактна особа Хоманець Л.В.
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Голова правління Бесєда Людмила Василівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 29.03.2012
(дата)