Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 02.04.2012
Дата публікації 06.04.2012 19:01:00
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Хмельницька маслосирбаза"
Юридична адреса* 29025 Хмельницька область,м.Хмельницький, вул.Кооперативна,3
Керівник* Бесєда Людмила Василівна - Директор. Тел: 0382784332
E-mail* msb@msb.km.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Приватне акціонерне товариство «Хмельницька маслосирбаза»
в додаток до оголошення про загальні збори акціонерів, що відбудуться 17 квітня 2012року, надрукованого у № 47 «Бюлетень. Цінні папери України» від 14 березня 2012 року, повідомляє:
Основні показники фінансово-господарської діяльності товариства (тис.грн.)
Найменування показника Період
Попередній
2010р. Звітний
2011р.
Основні засоби 14375 13564
Запаси 18308 25601
Сумарна дебіторська заборгованість 19457 18569
Грошові кошти та їх еквіваленти 1365 892
Власний капітал 28603 28693
Статутний капітал 277 277
Довгострокові зобов'язання 16765 23382
Поточні зобов'язання 11713 10719
Середньорічна кількість акцій (шт.) 138448 138448
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 696 723
Доповнення до повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів опубліковано 02.04.2012р. у № 60 «Бюлетень «Цінні папери України»
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Бесєда Людмила Василівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 06.04.2012
(дата)