Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 22.03.2013
Дата публікації 26.03.2013 19:01:00
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Хмельницька маслосирбаза"
Юридична адреса* 29025 Хмельницька область,м.Хмельницький, вул.Кооперативна,3
Керівник* Бесєда Людмила Василівна - Директор. Тел: 0382784332
E-mail* msb@msb.km.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПрАТ “ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА” код ЄДРПОУ 00447729 повідомляє про скликання загальних зборів акціонерів, які відбудуться 23 квітня 2013року о 17.00 за адресою: м.Хмельницький, вул. Кооперативна,3 , актовий зал адмінбудинку.
Реєстрація акціонерів для участі в чергових загальних зборах буде здійснюватися з 16.30 до 17.00., згідно з переліком, складається станом на 24.00 годину 17 квітня 2013 року.
Для участі у загальних зборах акціонерів необхідно мати документ, що посвідчує особу, а для представників акціонерів належним чином оформлені доручення, та документ, що посвідчує особу.
Порядок денний
1. Звіт виконавчого органу про результати фінансово-господарської діяльності товариства за 2012рік та перспективи розвитку на 2013р.
2. Звіт наглядової ради. Затвердження звіту.
3. Звіт ревізора Товариства, затвердження висновків звіту ревізора.
4. Затвердження річних звітів і балансу за 2012р. та аудиторського висновку. Розподіл прибутку товариства за 2012р.
5. Отримання кредиту на поповнення обігових коштів та передача майна в заставу, уповноваження директора на укладання значних правочинів.
Основні показники фінансово-господарської діяльності
Найменування показника Період
2011 2012
Основні засоби 13564 14204
Запаси 25601 20241
Сумарна дебіторська заборгованість 22737 24005
Грошові кошти та їхні еквіваленти 892 7101
Статутний капітал 277 277
Довгострокові зобов’язання 23382 28030
Поточні зобов’язання 10719 8933
Кількість акцій (шт.) 138448 138448
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 723 815
Акціонери можуть ознайомитись з документами пов’язаними з порядком денним зборів, за адресою : м.Хмельницький, івул.Кооперативна,3. телефон для довідок (0382) 55-14-37.
Контактна особа Хоманець Л.В. Директор Л.В.Беседа
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 22.03.2013р. у № 54 «Бюлетень «Цінні папери України»
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Бесєда Людмила Василівна
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 26.03.2013
(дата)