Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 21.06.2013
Дата публікації 25.06.2013 19:01:00
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Хмельницька маслосирбаза"
Юридична адреса* 29025 Хмельницька область,м.Хмельницький, вул.Кооперативна,3
Керівник* Яценко Андрій Михайлович - Директор. Тел: 0382784332
E-mail* msb@msb.km.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
Приватне акціонерне товариство «ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА»,
місцезнаходження якого: м.Хмельницький, вул.Кооперативна, 3 (надалі Товариство) повідомляє про проведення позачергових загальних зборів акціонерів, які відбудуться «24» липня 2013 року о 17.00 годині за адресою місця знаходження товариства в актовому залі (3-й поверх адмінбудівлі, кімната №1).
Реєстрація акціонерів здійснюватиметься «24» липня 2013 року з 16.30 до 16.55 години за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах «18» липня 2013 року (на 24 годину).
Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення позачергових загальних зборів акціонерів, обрання членів лічильної комісії, затвердження регламенту.
2. Затвердження нової редакції Статуту товариства.
3. Затвердження внутрішніх положень товариства в новій редакції.
4. Про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради. Обрання членів Наглядової ради товариства.
5. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами Наглядової ради; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами Наглядової ради.
6. Про дострокове припинення повноважень Ревізора. Обрання Ревізора товариства.
7. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством в період до проведення річних загальних зборів акціонерів, та надання повноважень на укладання таких угод.
8. Затвердження нової редакції статуту Дочірнього підприємства Закритого акціонерного товариства «ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА» - «СЛУЧ-МОЛОКО» (код ЄДРПОУ 33526889), в зв’язку з приведенням його до норм діючого законодавства.
Для реєстрації для участі у зборах при собі необхідно мати документи, які ідентифікують особу акціонера (його представника), а у разі участі представника акціонера - також документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах акціонерів товариства.
З документами, необхідними для прийняття рішень по порядку денному, акціонери мають можливість ознайомитись у робочі дні у робочий час за адресою: м.Хмельницький, вул. Кооперативна, 3 (2-й поверх адмінбудівлі, кабінет № 3 (бухгалтерія)), а також в день зборів в місці проведення зборів до закінчення здійснення реєстрації. Посадовою особою відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є голова Наглядової ради ПрАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА» Хоманець Любов Вікторівна.
Директор ПрАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА» А.М. Яценко
Повідомлення про проведення позачергових загальних зборів опубліковано 21.06.2013р. у № 114 «Бюлетень «Цінні папери України»
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Яценко Андрій Михайлович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 25.06.2013
(дата)