Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата здійснення дії: 20.03.2014
Дата публікації 21.03.2014 16:28:28
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Хмельницька маслосирбаза"
Юридична адреса* 29025 Хмельницька область,м.Хмельницький, вул.Кооперативна,3
Керівник* Гончаров Едуард Анатолійович - Директор. Тел: 0382784332
E-mail* msb@msb.km.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА» (код ЄДРПОУ 00447729),
місцезнаходження якого: 29000, Хмельницька обл., місто Хмельницький, вулиця Кооперативна, будинок 3 (надалі Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться «24» квітня 2014 року о 15:30 годині за адресою місцезнаходження Товариства в актовому залі (3-й поверх адмінбудівлі, кімната №1).
Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) буде здійснюватися «24» квітня 2014 року з 14:45 до 15:15 години за місцем проведення зборів.
Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах «17» квітня 2014 року.
Порядок денний (перелік питань, що виносяться на голосування):
1. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, обрання членів лічильної комісії, затвердження регламенту.
2. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2013 рік.
3. Розгляд звіту директора Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора за 2013 рік.
4. Розгляд звіту та висновків ревізора Товариства за 2013 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора Товариства за 2013 рік. Затвердження висновків ревізора Товариства за 2013 рік.
5. Затвердження річного звіту Товариства за 2013 рік. Визначення порядку покриття збитків Товариства.
6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод.
Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.)
Найменування показника Період (тис.грн)
2013 рік 2012 рік
Усього активів 59047 65673
Основні засоби 20392 14204
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 16744 20241
Сумарна дебіторська заборгованість 19968 24127
Грошові кошти та їх еквіваленти 1824 7101
Нерозподілений прибуток (збиток) 6980 21375
Власний капітал 14315 28710
Статутний капітал 277 277
Довгострокові зобов'язання 36186 28030
Поточні зобов'язання 8546 8933
Чистий прибуток (збиток) -14395 17
Середньорічна кількість акцій (шт.) 138448 138448
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 689 815
Для участі у зборах, необхідно мати при собі документи, що підтверджують право участі в зборах акціонерів (представників акціонерів).
З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного, акціонери мають можливість ознайомитись у робочі дні у робочий час за адресою: м.Хмельницький, вул.Кооперативна, 3 (2-й поверх адмінбудівлі, кабінет № 3 (бухгалтерія)), а також в день зборів в місці проведення зборів до закінчення здійснення реєстрації. Посадовою особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є головний бухгалтер ПрАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА» Хоманець Любов Вікторівна.
Директор ПрАТ «ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА» Е.А.Гончаров
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано 20.03.2014р. у № 52 «Бюлетень «Цінні папери України»
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Гончаров Едуард Анатолійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 21.03.2014
(дата)