Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 06.03.2015
Дата публікації 06.03.2015 14:20:39
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Хмельницька маслосирбаза"
Юридична адреса* 29025 Хмельницька область,м.Хмельницький, вул.Кооперативна,3
Керівник* Гончаров Едуард Анатолійович - Директор. Тел: 0382784332
E-mail* msb@msb.km.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР
1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 23.04.2015 15.30 29000, Хмельницька обл., мiсто Хмельницький, вулиця Кооперативна, будинок 3 в актовому залi (3-й поверх адмiнбудiвлi, кiмната №1) 2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 14.45 по 15.15 3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24-00 17.04.2015 4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним: 1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв, обрання членiв лiчильної комiсiї, затвердження регламенту. 2. Розгляд звiту наглядової ради Товариства за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради за 2014 рiк. 3. Розгляд звiту директора Товариства за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директора за 2014 рiк. 4. Розгляд звiту та висновкiв ревiзора Товариства за 2014 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзора Товариства за 2014 рiк. Затвердження висновкiв ревiзора Товариства за 2014 рiк. 5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2014 рiк. Визначення порядку покриття збиткiв Товариства. 6. Про припинення повноважень членiв наглядової ради. 7. Обрання членiв наглядової ради Товариства. 8. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами та головою наглядової ради; обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради. 9. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод. 5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів: З документами необхiдними для прийняття рiшень з питань порядку денного, акцiонери мають можливiсть ознайомитись у робочi днi у робочий час за адресою: м.Хмельницький, вул.Кооперативна, 3 (2-й поверх адмiнбудiвлi, кабiнет № 3 (бухгалтерiя)), а також в день зборiв в мiсцi проведення зборiв до закiнчення здiйснення реєстрацiї. Посадовою особою вiдповiдальною за порядок ознайомлення акцiонерiв з документами є головний бухгалтер ПрАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА" Хоманець Любов Вiкторiвна. 6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) звітний період, попередній період: Всього активів 50643 59047 Основні засоби 24476 20392 Долгострокові фінансові інвестиції --- --- Запаси 13067 16744 Сумарна дебіторська заборгованість 12730 19968 Грошові кошти та їх еквіваленти 173 1824 Нерозподілений прибуток 6980 6980 Власний капітал 5878 14315 Статутний капітал 277 277 Довгострокові зобов'язання 38710 36186 Поточні зобов'язання 6055 8546 Чистий прибуток (збитки) -8437 -14395 Середньорічна кількість акцій (шт.) 138448 138448 Кількість власних акцій викуплених протягом періода (шт.) --- --- Загальна сума коштів, які витрачені на викуп власних акцій протягом періоду --- --- Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 630 689 7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано в 45 Вiдомостi НКЦПФР від 06.03.2015
Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Гончаров Едуард Анатолійович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 06.03.2015
(дата)