Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 21.04.2016
Дата публікації 12.03.2016 11:38:16
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Хмельницька маслосирбаза"
Юридична адреса* 29000 Хмельницька область,м.Хмельницький, вул.Кооперативна,3
Керівник* Сакін Сергій Олександрович - Директор. Тел: 0382784332
E-mail* msb@msb.km.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

1. Дата, час та місце (із зазначенням номера кімнати, офісу або залу, куди мають прибути акціонери) проведення загальних зборів: 21.04.2016 16.00 29000, Хмельницька область, мiсто Хмельницький, вулиця Кооперативна, будинок 3 в актовому залi (3-й поверх адмiнбудiвлi, кiмната №1)

2. Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах: з 15.30 по 15.50

3. Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 24-00 15.04.2016

4. Перелік питань, що виносяться на голосування, згідно з порядком денним:

1. Прийняття рiшень з питань порядку проведення рiчних загальних зборiв акцiонерiв, обрання членiв лiчильної комiсiї, затвердження регламенту.

2. Розгляд звiту наглядової ради Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту наглядової ради за 2015 рiк.

3. Розгляд звiту директора Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту директора за 2015 рiк.

4. Розгляд звiту та висновкiв ревiзора Товариства за 2015 рiк. Прийняття рiшення за наслiдками розгляду звiту ревiзора Товариства за 2015 рiк. Затвердження висновкiв ревiзора Товариства за 2015 рiк.

5. Затвердження рiчного звiту Товариства за 2015 рiк. Визначення порядку покриття збиткiв Товариства.

6. Про дострокове припинення повноважень членiв наглядової ради.

7. Обрання членiв наглядової ради Товариства.

8. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами та головою наглядової ради; обрання особи, яка уповноважується на пiдписання цивiльно-правових договорiв з членами наглядової ради.

9. Про припинення повноважень ревiзора Товариства.

10. Обрання ревiзора Товариства.

11. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом одного року, та надання повноважень на укладання таких угод.

 

5. Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів:

Для участi у Зборах необхiдно мати при собi документи, що iдентифiкують особу та пiдтверджують право участi акцiонерiв (представникiв акцiонерiв) у Зборах. З документами необхiдними для прийняття рiшень з питань порядку денного, акцiонери мають можливiсть ознайомитись у робочi днi у робочий час за адресою: м.Хмельницький, вул.Кооперативна, 3 (2-й поверх адмiнбудiвлi, кабiнет № 3 (бухгалтерiя)), а також в день зборiв в мiсцi проведення зборiв до закiнчення здiйснення реєстрацiї. Посадовою особою вiдповiдальною за порядок ознайомлення акцiонерiв з документами є головний бухгалтер ПрАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА" Хоманець Любов Вiкторiвна.

6. Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис. грн.) 

Найменування показника

Період (тис.грн)

2015 рік

2014 рік

Усього активів

65516

50 643

Основні засоби

29091

24 476

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

15983

13 067

Сумарна дебіторська заборгованість

18816

12 730

Грошові кошти та їх еквіваленти

1626

173

Нерозподілений прибуток (збиток)

-5898

-2214

Власний капітал

7058

7058

Статутний капітал

277

277

Довгострокові зобов'язання

39506

39467

Поточні зобов'язання

24573

6 055

Чистий прибуток (збиток)

-3684

-8437

Середньорічна кількість акцій (шт.)

138448

138 448

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

574

630

7. Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано  в 45 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку від 09.03.2016

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Сакін Сергій Олександрович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 12.03.2016
(дата)