Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація

Тип информації Повідомлення про проведення загальних зборів
Дата проведення загальних зборів: 06.04.2017
Дата публікації 28.02.2017 16:34:11
Найменування емітента* Приватне акціонерне товариство "Хмельницька маслосирбаза"
Юридична адреса* 29000 Хмельницька область,м.Хмельницький, вул.Кооперативна,3
Керівник* Сакін Сергій Олександрович - Директор. Тел: 0382784332
E-mail* msb@msb.km.ua
* Інформація на момент розміщення інформації в Загальнодоступній інформаційній базі НКЦПФР

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА" (далі - Товариство) код ЄДРПОУ 00447729, місцезнаходження якого: 29000, Хмельницька область, місто Хмельницький, вулиця Кооперативна, будинок 3 (надалі Товариство) повідомляє про проведення річних загальних зборів акціонерів, які відбудуться "06" квітня 2017 року о 16:20 годині за адресою місцезнаходження Товариства 29000, Хмельницька область, місто Хмельницький, вулиця Кооперативна, будинок 3 в актовому залі (3-й поверх адмінбудівлі, кімната №1). Реєстрація акціонерів (представників акціонерів) буде здійснюватися "06" квітня 2017 року з 16:00 до 16:15 години за місцем проведення зборів. Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах "31" березня 2017 року.

Проект порядку денного (перелік питань, що виносяться на голосування):

1. Обрання членів лічильної комісії.

2. Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії, установлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування, затвердження регламенту.

3. Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2016 рік.

4. Розгляд звіту директора Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора за 2016 рік.

5. Розгляд звіту та висновків ревізора Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора Товариства за 2016 рік. Затвердження висновків ревізора Товариства за 2016 рік.

6. Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. Розподіл прибутку Товариства за 2016 рік.

7. Про внесення змін до статуту Товариства, в зв’язку з приведенням статуту у відповідність до норм чинного законодавства України. Затвердження нової редакції статуту Товариства. Надання повноважень на підписання нової редакції статуту та здійснення усіх необхідних дій, пов’язаних з державною реєстрацією нової редакції статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

8. Затвердження положення про наглядову раду Товариства.

9. Про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради.

10. Обрання членів наглядової ради Товариства.

11. Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради.

12. Про припинення повноважень ревізора Товариства.

13. Про обрання ревізора Товариства та визначення строку його повноважень.

14. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (крім значних правочинів, щодо яких є заінтересованість), які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, визначення їх предмету (характеру) та сукупного граничного розміру, надання повноважень на визначення доцільності їх укладання, істотних умов та особи, на яку буде покладено обов’язок їх укладення та підписання.

Адреса веб-сайту, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо кожного з питань, включених до проекту порядку денного: http://00447729.smida.gov.ua/. З документами, необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного загальних зборів, акціонери можуть ознайомитись за місцезнаходженням Товариства за адресою: м.Хмельницький, вул.Кооперативна, 3 (2-й поверх адмінбудівлі, кабінет № 3 (бухгалтерія)) у робочі дні у робочий час, а також в день зборів в місці проведення зборів до закінчення здійснення реєстрації. Посадовою особою відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів з документами є головний бухгалтер ПрАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА" Хоманець Любов Вікторівна. Для участі у зборах необхідно мати при собі документи, що ідентифікують особу та підтверджують право участі акціонерів (представників акціонерів) у зборах.

Основні показники фінансово-господарської діяльності Товариства (тис.грн.)

Найменування показника

Період (тис.грн)

2015 рік

2016 рік

Усього активів

65516

115893

Основні засоби

29091

28205

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

15983

39314

Сумарна дебіторська заборгованість

18816

46776

Грошові кошти та їх еквіваленти

1626

1487

Нерозподілений прибуток (збиток)

-5898

6582

Власний капітал

7058

7058

Статутний капітал

277

277

Довгострокові зобов'язання

39506

39768

Поточні зобов'язання

24573

62208

Чистий прибуток (збиток)

-3684

12480

Середньорічна кількість акцій (шт.)

138448

138448

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

574

540

НАГЛЯДОВА РАДА

Повідомлення розміщене в газеті "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" №40 від 28.02.2017 року.

ПРОЕКТИ РІШЕНЬ ПО ПИТАННЯМ ПРОЕКТУ ПОРЯДКУ ДЕННОГО РІЧНИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА",

ПРОВЕДЕННЯ ЯКИХ ПРИЗНАЧЕНО НА 06.04.2017 РОКУ.

 

1. Перше питання порядку денного: Обрання членів лічильної комісії.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: для проведення підрахунків голосів акціонерів на Зборах акціонерів обрати лічильну комісію в складі:

 • Чернявська Юлія Іванівна – голова лічильної комісії;
 • Завацька Оксана Іванівна.

 

2. Друге питання порядку денного: Прийняття рішень з питань порядку проведення річних загальних зборів акціонерів, прийняття рішення про припинення повноважень членів лічильної комісії, установлення порядку та способу засвідчення бюлетенів для голосування, затвердження регламенту.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. в ході роботи річних загальних зборів акціонерів розгляд, обговорення та голосування по питанням проводити у послідовності, що передбачена порядком денним;

2. фіксування розгляду питань технічними засобами не проводити;

3. повноваження обраного складу лічильної комісії припинити з моменту підписання протоколів про підсумки голосування по всіх питаннях порядку денного Зборах акціонерів;

4. установити порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування у варіанті, що був затверджений рішенням наглядової ради від 01.02.2017 року (протокол №2017/02/01 від 01.02.2017 року), а саме: бюлетені для голосування, в тому числі бюлетені для кумулятивного голосування засвідчуються печаткою Товариства або підписом будь-кого з членів реєстраційної комісії в правому верхньому куті кожного аркушу бюлетеня до початку реєстрації акціонерів (представників акціонерів).

5. Затвердити наступний регламент річних загальних зборів акціонерів:

 • доповіді - до 10 хвилин;
 • виступи - до 3 хвилин;
 • голосування по питанням порядку денного: з використанням бюлетенів; по питанню обрання складу органів Товариства: з використанням бюлетеня для кумулятивного голосування;
 • одна голосуюча акція надає акціонеру один голос для вирішення кожного з питань, винесених на голосування на Зборах акціонерів, крім проведення кумулятивного голосування;
 • провести Збори акціонерів без перерви.

 

3. Третє питання порядку денного Розгляд звіту наглядової ради Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту наглядової ради за 2016 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: звіт наглядової ради затвердити, роботу наглядової ради визнати задовільною.

 

4. Четверте питання порядку денного Розгляд звіту директора Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту директора за 2016 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: звіт директора Товариства взяти до уваги, роботу директора Товариства визнати задовільною.

 

5. П'яте питання порядку денного Розгляд звіту та висновків ревізора Товариства за 2016 рік. Прийняття рішення за наслідками розгляду звіту ревізора Товариства за 2016 рік. Затвердження висновків ревізора Товариства за 2016 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: звіт ревізора Товариства взяти до уваги; висновки ревізора по результатам перевірки – затвердити.

 

6. Шосте питання порядку денного Затвердження річного звіту Товариства за 2016 рік. Розподіл прибутку Товариства за 2016 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 1. затвердити річні результати діяльності акціонерного Товариства за 2016 рік, затвердити річний звіт та баланс Товариства за 2016 рік;
 2. суму прибутку направити на погашення збитків минулих періодів та на розвиток виробництва, дивіденди за 2016 рік не нараховувати та не виплачувати.

 

7. Сьоме питання порядку денного: Про внесення змін до статуту Товариства, в зв’язку з приведенням статуту у відповідність до норм чинного законодавства України. Затвердження нової редакції статуту Товариства. Надання повноважень на підписання нової редакції статуту та здійснення усіх необхідних дій, пов’язаних з державною реєстрацією нової редакції статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство, що містяться в ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 1. внести зміни до статуту Товариства, пов'язані з приведенням статуту до норм чинного законодавства України, шляхом викладення статуту у новій редакції;
 2. затвердити нову редакцію статуту Товариства;
 3. уповноважити директора Товариства підписати нову редакцію статуту;
 4. внести до Єдиного Державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань інформацію щодо вищого, контролюючого та виконавчого органу управління, у відповідності до інформації, що міститься в статуті Товариства, а саме: вищий орган – загальні збори акціонерів; контролюючий – наглядова рада; виконавчий орган – Генеральний директор;
 5. уповноважити директора Товариства здійснити усі необхідні дії, пов’язані з державною реєстрацією нової редакції статуту та з внесенням змін до відомостей про Товариство до ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Уповноважити директора заповнювати та підписувати, а також надавати та отримувати у Державного реєстратора юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців будь-якого відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб — підприємців Хмельницької області необхідні документи; в разі необхідності видати відповідну довіреність третій особі з метою проведення вищезазначених дій.

 

8. Восьме питання порядку денного: Затвердження положення про наглядову раду Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: затвердити положення про наглядову раду Товариства.

 

9. Дев'яте питання порядку денного Про дострокове припинення повноважень членів наглядової ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: достроково припинити повноваження складу наглядової ради, що діяв на підставі рішення загальних зборів акціонерів від 21.04.2016 року, датою припинення повноважень існуючого складу наглядової ради визначити дату прийняття рішення річними загальними зборами акціонерів.

 

10.Десяте питання порядку денного Обрання членів наглядової ради Товариства.

По питанню проводиться кумулятивне голосування, тому у відповідності до ст.35 Закону України "Про акціонерні товариства" проект рішення не надається.

 

11. Одинадцяте питання порядку денного Затвердження умов цивільно-правових договорів, що укладатимуться з головою та членами наглядової ради; обрання особи, яка уповноважується на підписання цивільно-правових договорів з головою та членами наглядової ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

 1. затвердити цивільно-правові договори між членами і головою наглядової ради та Товариством, на умовах що викладені в проектах цих договорів;
 2. уповноважити на підписання договорів від імені Товариства директора ПрАТ "ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА".

 

12 Дванадцяте питання порядку денного: Про припинення повноважень ревізора Товариства.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: припинити повноваження ревізора Товариства, що був обраний рішенням загальних зборів акціонерів Товариства від 21.04.2016 року, датою припинення повноважень ревізора Товариства визначити дату прийняття рішення річними загальними зборами акціонерів.

 

13. Тринадцяте питання порядку денного: Про обрання ревізора Товариства та визначення строку його повноважень.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: ревізора Товариства не обирати, повноваження по здійсненню перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства передати незалежному аудитору.

 

14. Чотирнадцяте питання порядку денного: Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів (крім значних правочинів, щодо яких є заінтересованість), які можуть вчинятися Товариством протягом одного року, визначення їх предмету (характеру) та сукупного граничного розміру, надання повноважень на визначення доцільності їх укладання, істотних умов та особи, на яку буде покладено обов’язок їх укладення та підписання.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:

1. попередньо надати згоду на вчинення значних правочинів (крім значних правочинів, щодо яких є заінтересованість), які можуть вчинятися Товариством в період з дати прийняття рішення до проведення наступних річних загальних зборів акціонерів, наступного характеру:

кредитні та депозитні угоди, або зміни до них;

 • угоди (зміни до них), пов’язані з забезпеченням виконання зобов’язань по кредитним угодам, укладених Товариством або іншими суб’єктами господарювання (договори застави майна, іпотеки, поруки тощо);
 • угоди щодо збільшення обігового і встановлення інвестиційного субліміту, щодо збільшення або зменшення суми кредитних договорів та договорів їх забезпечення;
 • угоди щодо розпорядження нерухомістю (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
 • угоди щодо розпорядження рухомим майном – як основними, так оборотними засобами, а також грошовими коштами (придбання, продажу, міни, оренди (суборенди), позики, надання або отримання в оперативне управління, застави, безоплатної передачі, дарування, страхування);
 • договори оренди цілісного майнового комплексу, зміни та доповнення до них та пов’язані з ними угоди;
 • цивільно-правові угоди щодо придбання або відчуження цінних паперів та прав на участь в інших суб’єктах господарювання;
 • угоди будівельного підряду;
 • лізингу;
 • угоди щодо послуг рекламного, інформаційного, консультативного характеру;
 • угоди щодо послуг по перевезенню, зберіганню, ремонту;
 • угоди на проведення ремонтно-будівельних робіт;
 • договори комерційної концесії та спільної діяльності;
 • договори позики;
 • договори поставки, купівлі-продажу, застави, зберігання, переробки, позики: сировини, зерна  та будь-яких інших товарів (продукції), які необхідні для здійснення господарської діяльності.

2. визначення доцільності укладання таких угод та їх істотних умов покласти на наглядову раду Товариства;

3. визначити сукупний граничний розмір значних правочинів у розмірі 500 млн. гривень;

4. повноваження на підписання угод, що є значними правочинами, надати директору Товариства або уповноваженій особі за довіреністю Товариства.

Підтверджую достовірність інформації, що міститься у повідомленні
Найменування посади Директор Сакін Сергій Олександрович
(підпис) (ініціали та прізвище керівника)
М.П. 28.02.2017
(дата)