Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Сакiн Сергiй Олександрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 12.04.2018
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 29000 м.Хмельницький вул.Кооперативна,3
4. Код за ЄДРПОУ 00447729
5. Міжміський код та телефон, факс 0382784332 784332
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 12.04.2018
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 71 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 13.04.2018
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 00447729.smida.gov.ua в мережі Інтернет 12.04.2018
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
12.04.2018 звільнено Голова наглядової ради Янiна Надiя Петрiвна ЕО 472351
04.02.1998 Первомайським МВ УМВС України в Миколаївськiй областi
0.000722
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.04.2018 року (протокол №1/2018 вiд 12.04.2018 року), в зв'язку з вибуттям двох членiв наглядової ради, звiльнено: Голова наглядової ради Янiна Надiя Петрiвна (паспорт ЕО 472351 Первомайським МВ УМВСУ в Миколаївськiй обл. 04.02.1998), розмiр пакета акцiй: 2 грн.; 0,000722%. На посадi перебувала з 06.04.2017р. по 12.04.2018р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.

12.04.2018 звільнено Член наглядової ради Коваленко Федiр Леонiдович ЕА 301905
13.06.1997 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0.001445
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.04.2018 року (протокол №1/2018 вiд 12.04.2018 року), в зв'язку з вибуттям двох членiв наглядової ради, звiльнено: Член наглядової ради Коваленко Федiр Леонiдович (паспорт ЕА 301905 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 13.06.1997), розмiр пакета акцiй: 4 грн.; 0,001445%. На посадi перебував з 06.04.2017р. по 12.04.2018р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
12.04.2018 звільнено Член наглядової ради Бурмака Сергiй Анатолiйович ЕА 640014
22.06.1999 Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.04.2018 року (протокол №1/2018 вiд 12.04.2018 року), в зв'язку з вибуттям двох членiв наглядової ради, звiльнено: Член наглядової ради Бурмака Сергiй Анатолiйович (паспорт ЕА 640014, Ленiнським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 22.06.1999), розмiр пакета акцiй: 0 грн. На посадi перебував з 06.04.2017р. по 12.04.2018р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
12.04.2018 обрано Член наглядової ради Коваленко Федiр Леонiдович ЕА 301905
13.06.1997 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0.001445
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.04.2018 року (протокол №1/2018 вiд 12.04.2018 року), в зв'язку з вибуттям двох членiв наглядової ради, обрано: Член наглядової ради Коваленко Федiр Леонiдович (паспорт ЕА 301905 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 13.06.1997), розмiр пакета акцiй: 4 грн.; 0,001445%, обраний як акцiонер. Протягом останнiх 5 рокiв займав iншi посади: комерцiйний директор ПАТ «ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МКК». На посаду обраний термiном на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
12.04.2018 обрано Член наглядової ради Буртник Людмила Борисiвна ЕА 782767
11.11.2000 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.04.2018 року (протокол №1/2018 вiд 12.04.2018 року), в зв'язку з вибуттям двох членiв наглядової ради, обрано: Член наглядової ради Буртник Людмила Борисiвна (паспорт ЕА 782767 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 11.11.2000), розмiр пакета акцiй: 0%, обрана як незалежний директор. Протягом останнiх 5 рокiв займала iншi посади: директор "ЄЛIСАВЕТ-IСТЕЙТ", директор ТОВ "ЕЛЬДОРАДО". На посаду обрана термiном на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
12.04.2018 обрано Член наглядової ради Сидорченко Роман Вiкторович ЕВ 095583
31.05.2005 Кiровським РВ Кiровоградського МВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 12.04.2018 року (протокол №1/2018 вiд 12.04.2018 року), в зв'язку з вибуттям двох членiв наглядової ради, обрано: Член наглядової ради Сидорченко Роман Вiкторович (паспорт ЕВ 095563 Кiровським РВ Кiровоградського МВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл., 31.05.2005), розмiр пакета акцiй: 0%, обраний як незалежний директор. Протягом останнiх 5 рокiв займала iншi посади: директор ТОВ "КIРОВОГРАД-ХЛIБ-2000". На посаду обраний термiном на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
12.04.2018 обрано Голова наглядової ради Коваленко Федiр Леонiдович ЕА 301905
13.06.1997 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0.001445
Зміст інформації:
Рiшенням наглядової ради вiд 12.04.2018 року (протокол №2018/04/12 вiд 12.04.2018 року) головою наглядової ради обрано: Коваленко Федiр Леонiдович (паспорт ЕА 301905 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 13.06.1997), розмiр пакета акцiй: 4 грн.; 0,001445%. Протягом останнiх 5 рокiв займав iншi посади: комерцiйний директор ПАТ «ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МКК». На посаду обраний термiном на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.