Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Гончаров Едуард Анатолiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П.
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 29000 м.Хмельницький вул.Кооперативна,3
4. Код за ЄДРПОУ 00447729
5. Міжміський код та телефон, факс 0382784332 784332
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 21.04.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 00447729.smida.gov.ua в мережі Інтернет 21.04.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
21.04.2016 звільнено Голова наглядової ради Муленко Ольга Сергiївна ЕА 657396
11.08.1999 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.2016 року (протокол №1/2016 вiд 21.04.2016 року), в зв'язку з переобранням наглядової ради та ревiзора, звiльнено: Голова наглядової ради Муленко Ольга Сергiївна (паспорт ЕА 657396 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 11.08.1999), розмiр пакета акцiй: 0 шт.;0 грн.;0%. На посадi перебувала з 23.04.2015р. по 21.04.2016р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
21.04.2016 звільнено Член наглядової ради Табалов Андрiй Олександрович ЕВ 141219
20.10.2006 Ленiнським ВМ Кiровоградського МВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0.00072
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.2016 року (протокол №1/2016 вiд 21.04.2016 року), в зв'язку з переобранням наглядової ради та ревiзора, звiльнено: Член наглядової ради Табалов Андрiй Олександрович (паспорт ЕВ 141219 Ленiнським ВМ Кiровоградського МВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 20.10.2006), розмiр пакета акцiй: 1 шт.; 2 грн.; 0,00072%. На посадi перебував з 23.04.2015р. по 21.04.2016р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
21.04.2016 звільнено Член наглядової ради Коваленко Федiр Леонiдович ЕА 301905
13.06.1997 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0.00072
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.2016 року (протокол №1/2016 вiд 21.04.2016 року), в зв'язку з переобранням наглядової ради та ревiзора, звiльнено: Член наглядової ради Коваленко Федiр Леонiдович (паспорт ЕА 301905 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл., 13.06.1997), розмiр пакета акцiй: 1 шт.; 2 грн.; 0,00072%. На посадi перебував з 23.04.2015р. по 21.04.2016р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
21.04.2016 звільнено Ревiзор Севастьянова Свiтлана Петрiвна НА 225152
23.11.1996 Хмельницьким МУ УМВС в Хмельницькiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.2016 року (протокол №1/2016 вiд 21.04.2016 року), в зв'язку з переобранням наглядової ради та ревiзора, звiльнено: Ревiзор Севастьянова Свiтлана Петрiвна (паспорт НА 225152, Хмельницьким МУ УМВС в Хмельницькiй областi 23.11.1996), розмiр пакета акцiй: 0 шт.;0 грн.;0%. На посадi перебувала з 24.07.2013р. по 21.04.2016р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
21.04.2016 обрано Член наглядової ради Янiна Надiя Петрiвна ЕО 472351
04.02.1998 Первомайським МВ УМВС України в Миколаївськiй областi
0.00072
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.2016 року (протокол №1/2016 вiд 21.04.2016 року), в зв'язку з переобранням наглядової ради та ревiзора, обрано: Член наглядової ради Янiна Надiя Петрiвна (паспорт ЕО 472351 Первомайським МВ УМВС України в Миколаївськiй областi 04.02.1998), розмiр пакета акцiй: 1 шт.; 2 грн.; 0,00072%. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: головний технолог ПАТ "ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МКК". На посаду обрана термiном на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
21.04.2016 обрано Член наглядової ради Табалов Андрiй Олександрович ЕВ 141219
20.10.2006 Ленiнським ВМ Кiровоградського МВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0.00072
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.2016 року (протокол №1/2016 вiд 21.04.2016 року), в зв'язку з переобранням наглядової ради та ревiзора, обрано: Член наглядової ради Табалов Андрiй Олександрович (паспорт ЕВ 141219 Ленiнським ВМ Кiровоградського МВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 20.10.2006), розмiр пакета акцiй: 1 шт.; 2 грн.; 0,00072%. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: директор ТОВ "ДОМIНIОН-КIРОВОГРАД", народний депутат України VII скликання, директор ТОВ "МК "ВОЛОШКОВЕ ПОЛЕ. На посаду обраний термiном на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
21.04.2016 обрано Член наглядової ради Коваленко Федiр Леонiдович ЕА 301905
13.06.1997 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0.00072
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.2016 року (протокол №1/2016 вiд 21.04.2016 року), в зв'язку з переобранням наглядової ради та ревiзора, обрано: Член наглядової ради Коваленко Федiр Леонiдович (паспорт ЕА 301905 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл., 13.06.1997), розмiр пакета акцiй: 1 шт.; 2 грн.; 0,00072%. Протягом останнiх 5 рокiв займав посади: директор ТОВ "ТД "ФОРМУЛА СМАКУ", комерцiйний директор ПАТ "ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МКК". На посаду обраний термiном на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
21.04.2016 обрано Ревiзор Севастьянова Свiтлана Петрiвна НА 225152
23.11.1996 Хмельницьким МУ УМВС в Хмельницькiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.2016 року (протокол №1/2016 вiд 21.04.2016 року), в зв'язку з переобранням наглядової ради та ревiзора, обрано: Ревiзор Севастьянова Свiтлана Петрiвна (паспорт НА 225152 Хмельницьким МУ УМВС в Хмельницькiй областi 23.11.1996), розмiр пакета акцiй: 0 шт.;0 грн.;0%. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: заступник директора по економiцi та фiрмової торгiвлi ПрАТ "Хмельницька маслосирбаза". На посаду обрана термiном на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
21.04.2016 обрано Голова наглядової ради Янiна Надiя Петрiвна ЕО 472351
04.02.1998 Первомайським МВ УМВС України в Миколаївськiй областi
0.00072
Зміст інформації:
Рiшенням наглядової ради вiд 21.04.2016 року (протокол №2016/04/21 вiд 21.04.2016 року) головою наглядової ради ОБРАНО: Янiна Надiя Петрiвна (паспорт ЕО 472351, Первомайським МВ УМВС України в Миколаївськiй областi 04.02.1998), розмiр пакета акцiй: 1 шт.; 2 грн.; 0,00072%. Протягом останнiх 5 рокiв займала посади: головний технолог ПАТ "ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МКК". На посаду обрана термiном на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.