Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Сакiн Сергiй Олександрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 28.09.2016
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 29000 м.Хмельницький вул.Кооперативна,3
4. Код за ЄДРПОУ 00447729
5. Міжміський код та телефон, факс 0382-784332 784332
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 28.09.2016
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 00447729.smida.gov.ua в мережі Інтернет 28.09.2016
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
28.09.2016 припинено повноваження Член наглядової ради Табалов Андрiй Олександрович ЕВ 141219
20.10.2006 Ленiнським ВМ Кiровоградського МВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0.00072
Зміст інформації:
Рiшенням наглядової ради товариства вiд 28.09.2016 року (протокол №2016/09/28 вiд 28.09.2016 року), в зв'язку з поданою заявою про звiльнення з посади члена наглядової ради за власним бажанням припинено повноваження: Член наглядової ради Табалов Андрiй Олександрович (паспорт ЕВ 141219 Ленiнським ВМ Кiровоградського МВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл. 20.10.2006), розмiр пакета акцiй: 2 грн.; 0,00072%. На посадi перебував з 23.04.2015р. по 28.09.2016р. На вiльне мiсце члена наглядової ради буде обрано на найближчих загальних зборах акцiонерiв. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.