Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Гончаров Едуард Анатолiйович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 06.04.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 29000 м.Хмельницький вул.Кооперативна,3
4. Код за ЄДРПОУ 00447729
5. Міжміський код та телефон, факс 0382784332 784332
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 06.04.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 68 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 10.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 00447729.smida.gov.ua в мережі Інтернет 06.04.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено або звільнено) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Володіє часткою в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
06.04.2017 звільнено Голова наглядової ради Янiна Надiя Петрiвна ЕО 472351
04.02.1998 Первомайським МВ УМВС України в Миколаївськiй областi
0.000722
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 06.04.2017 року (протокол №1/2017 вiд 06.04.2017 року), в зв'язку з вибуттям одного члена наглядової ради, звiльнено: Голова наглядової ради Янiна Надiя Петрiвна (паспорт ЕО 472351 Первомайським МВ УМВС України в Миколаївськiй областi 04.02.1998), розмiр пакета акцiй: 2 грн.; 0,000722%. На посадi перебувала з 21.04.2016р. по 06.04.2017р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
06.04.2017 звільнено Член наглядової ради Коваленко Федiр Леонiдович ЕА 301905
13.06.1997 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0.001445
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 06.04.2017 року (протокол №1/2017 вiд 06.04.2017 року), в зв'язку з вибуттям одного члена наглядової ради, звiльнено: Член наглядової ради Коваленко Федiр Леонiдович (паспорт ЕА 301905 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл., 13.06.1997), розмiр пакета акцiй: 4 грн.; 0,001445%. На посадi перебував з 21.04.2016р. по 06.04.2017р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
06.04.2017 звільнено Ревiзор Севастьянова Свiтлана Петрiвна НА 225152
23.11.1996 Хмельницьким МУ УМВС в Хмельницькiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 06.04.2017 року (протокол №1/2017 вiд 06.04.2017 року), в зв'язку iз затвердженням нової редакцiї статуту, яким не передбачається обрання ревiзора, звiльнено: Ревiзор Севастьянова Свiтлана Петрiвна (паспорт НА 225152 Хмельницьким МУ УМВС в Хмельницькiй областi 23.11.1996), розмiр пакета акцiй: 0 грн. На посадi перебувала з 21.04.2016 р. по 06.04.2017 р. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
06.04.2017 обрано Член наглядової ради Янiна Надiя Петрiвна ЕО 472351
04.02.1998 Первомайським МВ УМВС України в Миколаївськiй областi
0.00072
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 06.04.2017 року (протокол №1/2017 вiд 06.04.2017 року), в зв'язку з вибуттям одного члена наглядової ради, обрано: Член наглядової ради Янiна Надiя Петрiвна (паспорт ЕО 472351 Первомайським МВ УМВС України в Миколаївськiй областi 04.02.1998), розмiр пакета акцiй: 2 грн.; 0,000722%, є акцiонером. Протягом останнiх 5 рокiв займала iншi посади: головний технолог ПАТ «ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МКК». На посаду обрана термiном на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
06.04.2017 обрано Член наглядової ради Коваленко Федiр Леонiдович ЕА 301905
13.06.1997 Кiровським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0.001445
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 06.04.2017 року (протокол №1/2017 вiд 06.04.2017 року), в зв'язку з вибуттям одного члена наглядової ради, обрано: Член наглядової ради Коваленко Федiр Леонiдович (паспорт ЕА 301905 Кiровським РВ УМВСУ в Кiровоградськiй обл., 13.06.1997), розмiр пакета акцiй: 4 грн.; 0,001445%. Протягом останнiх 5 рокiв займав iншi посади: комерцiйний директор ПАТ «ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МКК». На посаду обраний термiном на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
06.04.2017 обрано Член наглядової ради Бурмака Сергiй Анатолiйович ЕА 640014
22.06.1999 Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi
0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 06.04.2017 року (протокол №1/2017 вiд 06.04.2017 року), в зв'язку з вибуттям одного члена наглядової ради, обрано: Член наглядової ради Бурмака Сергiй Анатолiйович (паспорт ЕА 640014, Ленiнським РВ УМВС України в Кiровоградськiй областi, 22.06.1999), розмiр пакета акцiй: 0 грн., є представником акцiонера ТОВ «ДОБРЕ МОЛОКО» (код ЄДРПОУ 37297921; 25009, м.Кропивницький, вул.Глинки,3; ромiр пакету акцiй: 68040 грн.; 24,572703%). Протягом останнiх 5 рокiв займав iншi посади: юрист – провiдний спецiалiст ТОВ «АЛЕКСКОРТ». На посаду обраний термiном на 3 роки.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.
06.04.2017 обрано Голова наглядової ради Янiна Надiя Петрiвна ЕО 472351
04.02.1998 Первомайським МВ УМВС України в Миколаївськiй областi
0.00072
Зміст інформації:
Рiшенням наглядової ради вiд 06.04.2017 року (протокол №2017/04/06 вiд 06.04.2017 року) головою наглядової ради обрано: Янiна Надiя Петрiвна (паспорт ЕО 472351 Первомайським МВ УМВС України в Миколаївськiй областi 04.02.1998), розмiр пакета акцiй: 2 грн.; 0,000722%, є акцiонером. Протягом останнiх 5 рокiв займала iншi посади: головний технолог ПАТ «ПЕРВОМАЙСЬКИЙ МКК». На посаду обрана термiном на 3 роки. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини посадова особа не має.