Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Сакiн Сергiй Олександрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 29.06.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 29000 м.Хмельницький вул.Кооперативна,3
4. Код за ЄДРПОУ 00447729
5. Міжміський код та телефон, факс 0382784332 784332
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.06.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 122 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 03.07.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 00447729.smida.gov.ua в мережі Інтернет 29.06.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Ринкова вартість майна або послуг, що є предметом правочину (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення ринкової вартості майна або послуг, що є предметом правочину, до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 29.06.2017 38710.132 115893 33.4016
Зміст інформації:
29 червня 2017р. Загальнi збори акцiонерiв надали згоду на вчинення значного правочину. Iстотнi умови правочину: Предмет правочину: Банк-Позичальник ПАТ «СБЕРБАНК» надає Товариству кредит у виглядi кредитної лiнiї, за користування якою Товариство сплачує вiдсотки згiдно договору про вiдкриття кредитної лiнiї №10-В/13/42/КЛ-КБ вiд 20.06.2013 року та всi договори про внесення змiн до нього, укладенi в 2013-2016 роках. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину 38 710 131,99 грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 115 893 000 грн. Її спiввiдношення до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 33,4016%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, всього: 136 075; що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 136 072; що проголосували «за»: 136 072; що проголосували «проти» прийняття рiшення: 0.
2 29.06.2017 20936.237 115893 18.0651
Зміст інформації:
29 червня 2017р. Загальнi збори акцiонерiв надали згоду на вчинення значного правочину. Iстотнi умови правочину: Предмет правочину: В забезпечення кредитування Товариство надає в заставу технологiчне, допомiжне та торгове обладнання Заставодержателю – ПАТ «СБЕРБАНК» згiдно договору застави №1 вiд 12.07.2013 року та всi договори про внесення змiн до нього, укладенi в 2014-2016 роках. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину 20 936 237,00 грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 115 893 000 грн. Її спiввiдношення до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 18,0651%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, всього: 136 075; що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 136 072; що проголосували «за»: 136 072; що проголосували «проти» прийняття рiшення: 0.
3 29.06.2017 4892.046 115893 4.2212
Зміст інформації:
29 червня 2017р. Загальнi збори акцiонерiв надали згоду на вчинення значного правочину. Iстотнi умови правочину: Предмет правочину: В забезпечення кредитування Товариство надає в заставу технологiчне, допомiжне та торгове обладнання Заставодержателю – ПАТ «СБЕРБАНК» згiдно договору застави №2 вiд 28.07.2016 року. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину 4 892 045,84 грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 115 893 000 грн. Її спiввiдношення до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 4,2212%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, всього: 136 075; що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 136 072; що проголосували «за»: 136 072; що проголосували «проти» прийняття рiшення: 0.
4 29.06.2017 24690.081 115893 21.3042
Зміст інформації:
29 червня 2017р. Загальнi збори акцiонерiв надали згоду на вчинення значного правочину. Iстотнi умови правочину: Предмет правочину: В забезпечення кредитування Товариство надає в iпотеку цiлiсний майновий комплекс Заставодержателю – ПАТ «СБЕРБАНК» згiдно iпотечного договору, посвiдченого 12.07.2013 року приватним нотарiусом Хмельницького мiського нотарiального округу Оксанюк А.А. за реєстровим №5700 та всi договори про внесення змiн до нього, укладенi в 2014-2016 роках,. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину 24 690 081,00 грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 115 893 000 грн. Її спiввiдношення до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 21,3042%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, всього: 136 075; що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 136 072; що проголосували «за»: 136 072; що проголосували «проти» прийняття рiшення: 0.
5 29.06.2017 5001.82 115893 4.3159
Зміст інформації:
29 червня 2017р. Загальнi збори акцiонерiв надали згоду на вчинення значного правочину. Iстотнi умови правочину: Предмет правочину: В забезпечення кредитування Товариство надає в заставу транспорт Заставодержателю – ПАТ «СБЕРБАНК» згiдно договору застави, посвiдченого 12.07.2013 року приватним нотарiусом Хмельницького мiського нотарiального округу Оксанюк А.А. за реєстровим №5702 та всi договори про внесення змiн до нього, укладенi в 2014-2016 роках,. Ринкова вартiсть майна або послуг чи сума коштiв, що є предметом правочину 5 001 820,00 грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 115 893 000 грн. Її спiввiдношення до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi: 4,3159%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, всього: 136 075; що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 136 072; що проголосували «за»: 136 072; що проголосували «проти» прийняття рiшення: 0.