Ми робимо
інформацію доступною

Особлива інформація (XML)

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)


Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
 
Директор       Сакiн Сергiй Олександрович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
 
М.П. 29.06.2017
(дата)

Особлива інформація емітента

I. Загальні відомості
1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "ХМЕЛЬНИЦЬКА МАСЛОСИРБАЗА"
2. Організаційно-правова форма емітента Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження емітента 29000 м.Хмельницький вул.Кооперативна,3
4. Код за ЄДРПОУ 00447729
5. Міжміський код та телефон, факс 0382784332 784332
6. Електронна поштова адреса
II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)
1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.06.2017
(дата)
2. Повідомлення опубліковано у 122 Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку 03.07.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
 
3. Повідомлення розміщено на сторінці 00447729.smida.gov.ua в мережі Інтернет 29.06.2017
(адреса сторінки) (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупність вартості правочинів (тис. грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн) Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 29.06.2017 300000 115893 258.8595
Зміст інформації:
Дата прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, назва уповноваженого органу – 29.06.2017 року, Загальнi збори акцiонерiв. Вiдомостi щодо правочинiв iз зазначенням їх характеру: значнi правочини, якi можуть вчинятися Товариством з ПАТ "СБЕРБАНК" в перiод з 29.06.2017 року до проведення наступних рiчних загальних зборiв акцiонерiв, наступного характеру: кредитнi та депозитнi угоди, або змiни до них; угоди (змiни до них), пов’язанi з забезпеченням виконання зобов’язань за кредитними угодами, укладеним Товариством (договори застави майна, iпотеки, поруки). Гранична сукупнiсть вартостi правочинiв: 300 000 000 грн. Вартiсть активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi 115 893 000 грн. Спiввiдношення ринкової вартостi майна або послуг чи суми коштiв, що є предметом правочину, до вартостi активiв емiтента за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi (%): 258,8595%. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй, всього: 136 075; що зареєстрованi для участi у загальних зборах: 136 072; що проголосували «за»: 136 072; що проголосували «проти» прийняття рiшення: 0.